Klub podróżnika
phone +48 33 813 90 00 phone infolinia 801 62 62 84

Wizy rosyjskie dla Polaków

WIZY ROSYJSKIE
DLA OBYWATELI RP

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA WIZ

Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Wypełnioną komputerowo, wydrukowaną i podpisaną zgodnie z podpisem paszportowym ankietę wizową (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport). Formularze można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem ROSJA: KWESTIONARIUSZ WIZOWY (BLANKIET), lub otrzymać w Wydziale Konsularnym FR. Formularze przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy. W paszporcie powinny być co najmniej 2 puste strony
 • Jedną aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm. Fotografie mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe.
 • Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydanego przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR - wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) - do otrzymania zwykłej lub wielokrotnej wizy.
 • Potwierdzenie wykupienia usług turystycznych (voucher turystyczny) i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczną - do otrzymania wizy turystycznej.
 • Paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli taka wiza jest wymagana), bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji - do otrzymania wizy tranzytowej.
 • Wyniki testów na nosicielstwo wirusa HIV w przypadku, jeśli okres ważności wizy przewyższa 3 miesiące. Zaświadczenie dotyczące badań jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

Bezpłatnie wizy wydaje się:

 • obywatelom w wieku do 16 lat i ponad 70 lat,
 • inwalidom i ich opiekunom (decyzję podejmuje konsulat),
 • przy wyjazdach na groby rodzinne znajdujące się na terytorium FR (do 10 dni, 2 razy w roku, na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt pochówku i istnienie grobu; decyzję podejmuje konsulat),
 • na podstawie zawiadomienia o ciężkiej chorobie lub śmierci bliskiego krewnego lub członka rodziny (decyzję podejmuje konsulat),
 • uczestnikom imprez o charakterze szkoleniowym, kulturalnym, naukowo-technicznym organizowanym na poziomie międzyrządowym i międzyresortowym lub przez organy samorządowe na podstawie wniosku strony przyjmującej,
 • pracownikom kolei wypełniającym obowiązki służbowe,
 • wykładowcom, doktorantom i studentom szkół wyższych uczestniczącym w wymianie międzyuczelnianej i międzyresortowej,
 • wykładowcom szkół wyższych i nauczycielom języka rosyjskiego i literatury, a także języka polskiego i literatury, a także innych przedmiotów wykładanych w języku ojczystym, wysyłanych do pracy lub na staż do FR na podstawie międzyrządowych i międzyresortowych umów.
 • wyjeżdżającym DO OBWODU KALININGRADZKIEGO na podstawie wypełnionej ankiety wizowej, paszportu, 1 fotografii, a także dla wiz wielokrotnych, wyniku testów na nosicielstwo wirusa HIV. (Badania ważne są 3 miesiące). Tryb wydawania wiz - tylko normalny, bez możliwości przyspieszenia.

Osobom posiadającym wizę wielokrotną do Obwodu Kaliningradzkiego nie wydaje się wiz wielokrotnych uprawniających do wjazdu na terytorium pozostałej części FR.

- Opłata za wizy jest przyjmowana w polskich złotych. W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.
- Wydanie wizy w trybie przyśpieszonym podlega wyższej opłacie.
- Po otrzymaniu wizy uprasza się o jej sprawdzenie. W przypadku stwierdzenia błędów, prosimy wizę zwrócić do konsulatu lub biura, które pośredniczyło w uzyskaniu wizy. Za poprawę błędów wynikających nie z winy konsulatu pobierana będzie dodatkowa opłata. Konsulat nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które nie zostały przedstawione przez składającego dokumenty wizowe przed jego wyjazdem z Rzeczpospolitej Polskiej.
Organizacja wizy przez 24travels.com - 50 zł (wiza do Kaliningradu lub wiza turystyczna w przypadku korzystania z dokumentów 24travels.com), w przypadku posiadania własnych dokumentów - 80 zł, w przypadku wizy ekspresowej - 100 zł.


Kategoria i rodzaj wizy

Opłaty konsularne,
pobierane w złotych

1.

Wiza jednokrotna turystyczna, służbowa, prywatna
termin rozpatrzenia wniosku (nie licząc dnia przyjęcia wniosku):

5 dni roboczych

48

4 dni roboczych

80

3 dni roboczych

112

2 dni roboczych

176

1 dzień roboczy

240

w dniu przyjęcia wniosku

368

2.

Wiza dwukrotna służbowa
termin rozpatrzenia wniosku (nie licząc dnia przyjęcia wniosku):

5 dni roboczych

80

4 dni roboczych

112

3 dni roboczych

144

2 dni roboczych

208

1 dzień roboczy

272

w dniu przyjęcia wniosku

400

3.

Wiza wielokrotna służbowa
termin rozpatrzenia wniosku (nie licząc dnia przyjęcia wniosku):

5 dni roboczych

192

4 dni roboczych

224

3 dni roboczych

256

2 dni roboczych

320

1 dzień roboczy

384

w dniu przyjęcia wniosku

512

4.

Wiza tranzytowa
termin rozpatrzenia wniosku (nie licząc dnia przyjęcia wniosku):

5 dni roboczych

80

4 dni roboczych

112

3 dni roboczych

144

2 dni roboczych

208

1 dzień roboczy

272

w dniu przyjęcia wniosku

400

5.

Wiza tranzytowa dwukrotna
termin rozpatrzenia wniosku (nie licząc dnia przyjęcia wniosku):

5 dni roboczych

160

4 dni roboczych

192

3 dni roboczych

224

2 dni roboczych

288

1 dzień roboczy

352

w dniu przyjęcia wniosku

480

UWAGA
DZIEŃ SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KONSULATU JEST DNIEM ZEROWYM