Klub podróżnika
phone +48 33 813 90 00 phone infolinia 801 62 62 84

Regulamin

REGULAMIN SERWISU TURYSTYCZNEGORegulamin korzystania z serwisu internetowego sieci SARTweb ("Regulamin”)
Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego sieci SARTweb ("Serwis”)

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Spis treści:

§1 Informacje podstawowe
§2 Zasady ogólne zakupu usług
§3 Ochrona danych osobowych
§4 Założenie rezerwacji

Internet

Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerami 801 62 62 84, (+33) 482 40 00 (CRT)

Biuro Obsługi Klienta (BOK), (+33) 482 40 00

§5 Cena usługi
§6 Formy płatności
Płatność przelewem bankowym
Płatność przelewem internetowym
Płatność kartą kredytową
Płatność gotówką
Płatność przekazem pocztowym
§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów
§8 Zmiana rezerwacji
§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta
§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora
§11 Obsługa w czasie świadczenia usługi
§12 Postępowanie reklamacyjne
§13 Postanowienia końcowe


§1 Informacje podstawowe
1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest SARTweb Spółka z o.o.., z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-309, ul. Gen. Maczka 9/11, KRS 0000343789, NIP 9372611093, wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł, działający jako system rezerwacji on-line zwany dalej siecią SARTweb
1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup usług oraz innych usług poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej sieci SARTweb. (- Internetowy System Automatycznej Rezerwacji Turystycznej”)
1.3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji Telefonicznej (CRT) sieci SARTweb pod numerem wskazanym na stronie Serwisu oraz w Biurze Obsługi Klienta (BOK).
1.4. Prezentowane na stronach internetowych sieci SARTweb materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


§2 Zasady ogólne zakupu usługi
2.1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność
2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.4. Sieć SARTweb nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Internetowym Systemem Automatycznej Rezerwacji Turystycznej oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
2.5. Dokonanie rezerwacji i zakupu usługi jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora usługi oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
2.6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za usługę podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń.
2.7. W chwili dokonania rezerwacji usługi powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.


§3 Ochrona danych osobowych
3.1. Dane wprowadzone przez Państwa do Internetowego Systemu Automatycznej Rezerwacji Turystycznej będą przetwarzane przez sieć SARTweb zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
3.2. Sieć SARTweb przetwarza dane osobowe niezbędne do, nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez sieć SARTweb), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym
3.3 Wysyłając sieci SARTweb formularz rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez sieć SARTweb swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez sieć SARTweb usług marketingowych polegających na promowaniu usług sieci SARTweb i jego partnerów.
3.4 W odniesieniu do Państwa danych osobowych sieć SARTweb stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.5 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.6 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach sieci SARTweb zawiera Polityka Prywatności
3.7 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.


§4 Założenie rezerwacji Zarezerwowanie usługi może odbyć się przez: Internet
4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was usługi.
4.1.2. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z wycieczkami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z usług prezentowanych przez Internetowy System Automatycznej Rezerwacji Turystycznej. Przy każdej usłudze znajduje się informacja, o dostępności miejsc.
4.1.3. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem usługi, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do formularza rezerwacji (-formularz rezerwacji”), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników usługi niezbędne do dokonania rezerwacji w Internetowym Systemie Automatycznej Rezerwacji Turystycznej. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4.1.4. Po wprowadzeniu danych powinni Państwo w dolnej części formularza rezerwacji zaznaczyć, że akceptujecie - po uprzednim zapoznaniu się: - zapisy niniejszego Regulaminu
- warunki uczestnictwa Organizatora usługi, do których link znajduje się na Formularzu.
- informację, że dla Państwa bezpieczeństwa, w razie ewentualnej reklamacji świadczeń zawartych w umowie, prosimy o podpisanie i odesłanie umowy faxem na (+33) 816 10 42 lub na adres email biuro@sartweb.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa datę wykonania usługi.
4.1.5. W kolejnym kroku przechodzą Państwo do rezerwacji wybierając w zależności od oferty:
a.) Przycisk -REZERWUJ ONLINE (rezerwacja pełna online potwierdzona)”
Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem miejsc. Po potwierdzeniu poprawności wprowadzonych w formularzu danych przechodzą Państwo na stronę płatności - gdzie dokonuje się wpłaty za usługę wybierając jedną spośród kilku form płatności. Dokonanie wpłaty nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez sieć SARTweb m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej wycieczki i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa w niej danego Organizatora. W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna sieć SARTweb zatwierdza wpłatę dokonaną przez Państwa, a następnie dokonuje rezerwacji w systemie organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Usługodawcą a komplet dokumentów: umowa, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w formularzu adres mailowy. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej wycieczki, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną pomiędzy rezerwacją założoną przez Państwa, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora Usługi, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie przez Centrum Rezerwacji Telefonicznej (CRT) sieci SARTweb. Jeśli zaakceptują Państwo zmodyfikowane warunki usługi, a w szczególności jej cenę, to sieć SARTweb zatwierdzi wpłatę dokonaną na poczet nowej ceny usługi i po uzyskaniu wymaganej dopłaty lub po zwróceniu Państwu ewentualnej nadpłaty, prześle Państwu na wskazany adres mail komplet dokumentów: umowę, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji, co oznacza zawarcie umowy między Państwem a Organizatorem. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dokonanie zmiany w założonej rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana bez kosztów przez sieć SARTweb, a kwota wpłacona na poczet usługi zostanie Państwu w całości zwrócona.
b.) Przycisk -REZERWUJ OPCJONALNIE (rezerwacja wstępna)”
Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji wybranej oferty opcjonalnie. Rezerwacja ta wymaga weryfikacji przez Centrum Rezerwacji Telefonicznej (CRT) lub Biuro Obsługi Klienta (BOK). Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny usługi doradca sieci SARTweb kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres mail wskazany przez Państwa w formularzu lub telefonicznie). Po potwierdzeniu chęci zakupu usługi przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@sartweb.pl SARTweb lub faksem na (+33) 816 10 42. Przesłanie do sieci SARTweb mailem na adres biuro@sartweb.pl SARTweb lub faxem na +33) 816 10 42 potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora. Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do korzystania z zakupionej usługi. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem.
Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do sieci SARTweb umowy faksem na: (+33) 816 10 42 lub po zeskanowaniu mailem na adres: biuro@sartweb.pl sieci SARTweb najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa usługę. Centrum Rezerwacji Telefonicznej na: 801 62 62 84, (+33) 482 40 00
4.1.6. Po uzyskaniu połączenia z doradcą sieci SARTweb w Centrum Rezerwacji Telefonicznej podajecie Państwo kod konkretnej oferty, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu.
4.1.7. Doradca sieci SARTweb potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa usługi lub przedstawia Państwu najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom.
4.1.8. Po potwierdzeniu chęci zakupu usługi przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@sartweb.pl sieci SARTweb lub faksem na:(+33) 816 10 42.
4.1.9. Przesłanie do sieci SARTweb mailem na adres biuro@sartweb.pl sieci SARTweb lub faxem na: (+33) 816 10 42 potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.
4.1.10. Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do korzystania z usługi.
Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem.
4.1.11. Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do sieci SARTweb Umowy faksem na: (+33) 816 10 42 lub po zeskanowaniu mailem na adres: biuro@sartweb.pl sieci SARTweb najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa usługę.


Biuro Obsługi Klienta (BOK)
4.1.12. Podczas bezpośredniej wizyty w Biurze Obsługi Klienta, podajecie Państwo kod konkretnej oferty wyszukanej na Serwisie, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu, jeśli Państwa potrzeby nie są do końca sprecyzowane.
4.1.13. Doradca w Biurze Obsługi Klienta potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia najlepsze oferty odpowiadające Państwa preferencjom.
4.1.14. Podpisanie umowy-zgłoszenia następuje w Biurze Obsługi Klienta. Forma płatności wybierana jest przez Państwa. W przypadku płatności przelewem, termin jego dokonania określa Doradca. Prosimy jedynie o przestrzeganie ustalonych z doradcą sieci SARTweb terminów płatności - gwarantuje to utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.


§5 Cena usługi
5.1. Cena zakupionej usługi obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie usługi, a w szczególności:
a.) opłatę za zakwaterowanie,
b.) opłatę za środek transportu (nie dotyczy usług z dojazdem własnym),
c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem usługi,
d.) podatki,
e.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku usług lotniczych,
f.) inne zgodne z opisem usługi.
5.2. Organizator usługi może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Sieć SARTweb nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
5.3. Z uwagi na fakt, że cena usługi może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za usługę może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
5.4. Każdy z Organizatorów usług zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.
5.5. Finalna cena zakupu usługi nie jest gwarantowana przez sieć SARTweb w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez sieć SARTweb ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora usługi.
5.6. Sieć SARTweb zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym sieci SARTweb zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa usługi.


§6 Formy płatności
6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją usługi, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za usługę:
- płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko niewielkiej zaliczki
- płatność całkowita
6.2. Termin wpłaty zaliczki i płatności całkowitej regulowany jest przez każdego Organizatora. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu zawsze Doradcy sieci SARTweb.
6.3. Przy wpłacie zaliczki, Doradcy sieci SARTweb udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny usługi.
6.4. W sieci SARTweb mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

* Przelew bankowy
* Przelew internetowy
* Karta kredytowa
* Wpłata gotówkowa
* Przekaz pocztowy


Płatność przelewem bankowym
6.5.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w zgłoszeniu - rezerwacji.
Wpłata na konto wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację Państwa wpłat.
6.5.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo numer płatności nadany przez sieci SARTweb (numer rezerwacji składający się z numeru, serii oraz kodu Organizatora) przesłany Państwu drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.
6.5.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pod numer: (+33) 816 10 42 lub drogą elektroniczną na adres: email biuro@sartweb.pl sieci SARTweb wraz z następującymi danymi:
- numer płatności (rezerwacji),
- imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia - rezerwacji.
6.5.4. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę sieci SARTweb. W przypadku ofert last minute które cieszą się ogromnym powodzeniem prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do sieci SARTweb.
6.5.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.


Płatność przelewem internetowym
6.5.6. Wybierając płatność przelewem internetowym zostaną Państwo przeniesieni (po kliknięciu w link wysłany mailem na adres wskazany w formularzu lub korzystając z platformy elektronicznej płatności umożliwiającej bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych) do strony logowania danego banku, gdzie należy standardowo zalogować się do swojego konta.
6.5.7. Po zalogowaniu się, zostaną Państwo przekierowani do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad danego banku, przelew elektroniczny zostanie zlecony.
6.5.8. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za usługę zarezerwowaną w sieci SARTweb, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowaną usługę. Czynność ta jest niezależna od sieci SARTweb
6.5.9. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do zakupu usługi.


Płatność kartą kredytową
6.5.10. Dokonując rezerwacji przez Internetowy System Automatycznej Rezerwacji Turystycznej zostaniecie Państwo przekierowani do bezpiecznego systemu autoryzacji kart kredytowych, umożliwiającego zapłatę kartą kredytową.
Dokonując rezerwacji przez Centrum Rezerwacji Telefonicznej sieci SARTweb, otrzymacie Państwo mailem link, które umożliwi Państwu autoryzację płatności.
W Biurze Obsługi Klienta płatność kartą kredytową jest realizowana przez tradycyjny terminal.
6.5.11. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia usługi jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez sieć SARTweb odpowiednim organom ścigania.
6.5.12. Wpisując dane karty kredytowej wyrażają Państwo zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za usługę. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.
6.5.13. W przypadku:
a.) braku autoryzacji,
b.) braku możliwości zablokowania należności na karcie,
c.) gdy nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu.
sieć SARTweb skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub drogą elektroniczną, celem ustalenia innej formy płatności.
6.5.14. Do poprawnej autoryzacji karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących karty kredytowej:
a.) rodzaju karty kredytowej
b.) numeru karty kredytowej
c.) nazwiska i imienia posiadacza karty
d.) daty ważności karty kredytowej
e.) kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).
6.5.15. Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne płatności elektronicznej przy współpracy z bankiem, który wydał kartę. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego. Sieć SARTweb nie ma dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, którymi dokonywane są zapłaty za rezerwacje.
6.5.16. Po dokonaniu autoryzacji płatności za usługi zakupione w sieci SARTweb, bank, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowaną usługę. Czynność ta jest niezależna od sieci SARTweb


Płatność gotówką
6.5.17. Wpłat gotówkowych można dokonywać w Biurze Obsługi Klienta (BOK) sieci SARTweb, których adresy znajdziecie Państwo na stronie internetowej sieci SARTweb

Płatność przekazem pocztowym
6.5.18. Płatność przekazem pocztowym dopuszczalna jest, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia usługi.
Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto sieci SARTweb
6.5.19. Wypełniając druk przekazu w tytule przelewu powinni Państwo wpisać numer płatności nadany przez sieć SARTweb (numer rezerwacji składający się z numeru, serii oraz kodu Organizatora) przesłany Państwu drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.
6.5.20. Potwierdzenie nadania przekazu należy przesłać faxem pod numer: (+33) 816 10 42 lub drogą elektroniczną na adres: email biuro@sartweb.pl sieci SARTweb wraz z następującymi danymi:
- numer płatności (rezerwacji),
- imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia - rezerwacji.
6.5.21. Przekaz pocztowy należy nadać w najbliższym możliwym terminie po dokonaniu rezerwacji usługi, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym.


§8 Formy odbioru i dostarczania dokumentów
7.1. Dokumenty potwierdzając za zakupioną usługę - w zależności od Organizatora - mogą zostać dostarczone Państwu:
a.) drogą elektroniczną na adres mail wskazany przez Państwa w formularzu,
b.) mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora
c.) mogą zostać wysłane listem poleconym na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny
d.) mogą zostać odebrane przez Państwa osobiście w Biurze Obsługi Klienta (BOK)
7.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Doradcę sieci SARTweb.
7.3. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysyłane pod wskazany przez Państwa adres pocztowy lub dostarczone do Biura Obsługi Klienta. Dokumenty potwierdzające usługę nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.


§8 Zmiana rezerwacji
8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie usługi możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora usługi.
8.2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora usługi.
8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji usługi możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres biuro@sartweb.pl sieci SARTweb albo poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji Telefonicznej sieci SARTweb pod numerem telefonicznym (+33) 482 40 00
8.4. Doradca sieci SARTweb dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.


§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta
9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie usługi możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora usługi.
9.2. Dokonując anulacji rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością wystąpienia kosztów anulacyjnych.
9.3. Anulowanie rezerwacji usługi dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email biuro@sartweb.pl SARTweb albo telefonicznie pod numerem (+33) 482 40 00
9.4. Doradca sieci SARTweb anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa usługi, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji usługi, i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.
a.) W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych muszą Państwo na piśmie upoważnić sieć SARTweb do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacyjnych.
b.) Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.


§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora
10.1. Zasady anulowania usługi przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora usługi.
10.2. Sieć SARTweb nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora usługi.
10.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora usługi, przesyłane będą przez sieć SARTweb pod wskazany w formularzu adres mail lub będą przekazywane telefonicznie.


§11 Obsługa w czasie świadczenia usługi
11.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z siecią SARTweb i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej usłudze lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące usługi.
11.2. Na minimum 24 godziny przed wykonaniem usługi w przypadku usług o charakterze związanym z transportem powinni Państwo skontaktować się z siecią SARTweb aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
11.3. Sieć SARTweb poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji usługi na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


§12 Postępowanie reklamacyjne
12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Sieci SARTweb usługi.
12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora usługi. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej usługi. 12.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez sieć SARTweb były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w sieci SARTweb mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.
12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez sieć SARTweb należy składać na adres sieci SARTweb SA ul. Kalinowa 1/1 43-309 Bielsko-Biała w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy biuro@sartweb.pl sieci SARTweb. Sieć SARTweb rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty otrzymania.
12.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.


§13 Postanowienia końcowe
13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sieć SARTweb rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
13.3. Sieć SARTweb nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez sieć SARTweb, wynikające z faktu nie skorzystania z usługi w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od sieci SARTweb, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
13.4. Korzystając z usług świadczonych przez sieć SARTweb oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

Regulamin zatwierdzono: 1 styczeń 2011, Prezes Zarządu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.